js金沙手机版下载_首页(欢迎您)

An official website of the United States government.

B?o, L? L?t Và Các Tr??ng H?p Kh?n C?p Khác

Trong Tr??ng H?p Kh?n C?p

  • G?i ngay 911 trong tr??ng h?p kh?n c?p.
  • Liên l?c Ng?n Ng?a Ng? ??c t?i s? 1-800-222-1222 ?? bi?t cách c?p c?u.
  • Mu?n trình báo nh?ng tr??ng h?p kh?n c?p khi d?u và hóa ch?t b? ?? và ch?t phóng x? b? th?i ra, h?y g?i Trung Tam C?p C?u Qu?c Gia t?i s? 1-800-424-8802

Hurricanes, Floods and Other Emergencies

Trên trang này:

Vi?t th?ng tin trên các trang khác:


Chu?n b? ch?ng kh?n c?p/Tái thi?t sau c?n kh?n c?p

Preparing for and recovering from an emergency ?

Available in PDF Có ? d?ng

? ? ? ? Ten Things You Should Know about Mold

N?i ??n Các M?ng L??i Ngoài EPA

Resources from Outside EPA

??u Trang Top of Page


Tin c?n bi?t c?a EPA (có phát am ti?ng Vi?t)

Public service announcements for emergencies

Mu?n nghe b?n tin này, xin h?y b?m hai l?n vào tên c?a b?n tin.

Mu?n gi? l?i b?n tin này trong máy vi tính c?a quí v?, xin h?y b?m bên ph?i vào ?úng tên c?a b?n tin và ch?n Save Target As...ho?c Save Link As...

?? Ph? Th?i Nguy Hi?m (:30 giay, 513kb, MP3)

Khi tr? v? nh?ng c?n nhà ?? b? h? h?i b?i b?o l?t, ph?i chú y ??n nh?ng chai l? b? n?t ?ang ch?y gi?t và thu?c hóa h?c dùng trong nhà, nh? thu?c th?ng ?ng n??c và thu?c t?y. D?ng ?? tr? em và gia súc ??n g?n n?i hóa ch?t ?? ra. Kh?ng ???c tr?n chung thu?c v?i nhau. Kh?ng ???c ?? thu?c xu?ng ?ng c?ng, b?n n??c ho?c c?u tiêu. Kh?ng ???c ??t nh?ng hóa ch?t dùng trong nhà. Vi?t nh?n hi?u r? ràng và ?? riêng các chai l? còn nguyên ra m?t n?i cho ??n khi có th? li?ng b? ?úng cách.

Nhi?u n?i thu nh?n ?? ph? th?i nguy hi?m ?ang ???c thành l?p. H?y theo b?ng ch? d?n ?? tìm ra n?i này

?ay là b?n tin c?a C? Quan B?o V? M?i Sinh Hoa K?.

N??c L?t (:30 giay, 504kb, MP3)

??i phó v?i n??c l?t b? ? nhi?m là v?n ?? nan gi?i. ?ay là nh?ng vi?c ph?i làm:

- D?n ngay các v?ng n??c ??ng. Li?ng b? nh?ng ?? ??c b? ?m ??t mà kh?ng th? lau chùi s?ch s? và làm cho kh? ráo tr? l?i ???c. Lau kh? c?n nhà k? l??ng.

- Khi trong nhà kh?ng còn h?i ??c và ?i?n có th? ???c x? d?ng an toàn, làm gi?m h?i n??c b?ng cách ?óng các c?a s? ??ng th?i m? máy gi?m ?? ?m ho?c máy l?nh nh? g?n ? c?a s?.

- Tránh ti?p xúc v?i n??c l?t. Tránh hít vào h?i n??c l?t. Khi lau chùi, ph?i ?eo g?ng tay, kính b?o v? m?t, và m?t n? ch?ng b?i ho?c ch?ng khí ??c.

?ay là b?n tin c?a C? Quan B?o V? M?i Sinh Hoa K?.

D?n D?p Rác R??i (:30 giay, 472kb, MP3)

N??c l?t rút ?i ?? l?i c?n b? và rác r??i có ch?a v? s? ch?t ? nhi?m ch?ng h?n nh? x?ng nh?t, phan ng??i, phan thú v?t, kim lo?i, và nhi?u th? khác.

C? quan y t? kêu g?i quí v? ph?i nên th?n tr?ng tránh ti?p xúc v?i c?n b? và rác r??i. N?u va ch?m ??n chúng, ph?i r?a s?ch n?i ?ó b?ng n??c xà b?ng và thay qu?n áo ngay.

N?u ph?i d?n d?p rác r??i trong nhà, c?n ph?i ?eo g?ng tay, kính b?o v? m?t, và m?t n? ch?ng b?i.

?ay là b?n tin c?a C? Quan B?o V? M?i Sinh Hoa K?

Ch?t Chì (:30 giay, 484kb, MP3)

Nhà c?a xay c?t tr??c n?m 1978 th??ng ???c s?n b?i lo?i s?n có pha ch?t chì. Chì là m?t kim lo?i r?t ??c, có th? gay nhi?u tai h?i cho s?c kh?e, nh?t là cho tr? em. C?o r?a các l?p s?n pha chì có th? làm cho b?i chì bay ra kh?ng khí. N?u c?n nhà c?a quí v? có ch?t s?n pha chì, tr??c khi s?a ch?a nhà c?a, xin liên l?c ngay v?i c? quan y t? ??a ph??ng và nh?ng th? chuyên nghi?p ?? ???c h??ng d?n và giúp ??.

?ay là b?n tin c?a C? Quan B?o V? M?i Sinh Hoa K?.

??i Phó v?i M?c (:30 giay, 495kb, MP3)

M?c là m?t v?n ?? nan gi?i trong nh?ng vùng b? l?t.

Vi?c chính ph?i làm ?? ng?n ch?n s? t?ng tr??ng c?a m?c là gi?m ?? ?m ngay l?p t?c. N?u nhà quí v? có m?c, h?y lau s?ch v?t m?c trên các m?t c?ng v?i n??c xà b?ng và làm cho n?i ?ó kh? ráo.

D?n ngay nh?ng v?ng n??c ??ng và ?? v?t b? ?m ??t. S?a l?i ?ng n??c và nh?ng n?i n??c ch?y gi?t. Có th? ph?i thay các v?t li?u th?m n??c ch?ng h?n nh? tr?n nhà và th?m b? m?c.

Mu?n bi?t thêm chi ti?t v? cách ??i v?i phó m?c, xin g?i 1-800- 438-4318.

?ay là b?n tin c?a C? Quan B?o V? M?i Sinh Hoa K?

Gi?ng c?a T? Nhan và N??c L?t (:30 giay, 494kb, MP3)

N??c l?t có th? làm ? nhi?m gi?ng c?a t? nhan. Chính ph? kh?ng có nhi?m v? ki?m soát ph?m ch?t n??c c?a các gi?ng này. ?ó là b?n ph?n c?a ch? nhan. Kh?ng nên dùng n??c n?u gi?ng b? l?t. Ph?i liên l?c v?i c? quan y t? ??a ph??ng, ti?u bang hay nhan viên n?ng nghi?p ?? ???c h??ng d?n và giúp ??. ??ng m? máy b?m và kh?ng nên t? r?a gi?ng l?y mà ph?i nh? ng??i chuyên v? gi?ng ??n kh? trùng. Sau ?ó ?em m?u n??c ?i th? nghi?m. N??c gi?ng có th? b? ? nhi?m m?c dù n??c trong và kh?ng có mùi.

?ay là b?n tin c?a C? Quan B?o V? M?i Sinh Hoa K?.

Ch?t Thán Khí (:32 giay, 592kb, MP3)

Thán khí là m?t ch?t kh?ng màu và kh?ng mùi. Ch?t này có th? nguy hi?m e?n tính m?ng c?a quy v?.

D?ng dùng các d?ng c? e?t nhiên li?u ? trong nhà nh? máy phát ei?n ch?y b?ng x?ng, eèn d?u ho?c lò than, cho dù là có m? c?a hay m? qu?t.

Nên g?i ng??i chuyên m?n e?n ki?m soát ?ng d?n h?i thoát ra t? bình làm n??c nóng và máy s??i e? bi?t ch?c chúng kh?ng b? ngh?t.

N?u c?m th?y m?t ho?c chóng m?t khi máy phát ei?n eang ch?y ? trong nhà, l?p t?c ei ra n?i thoáng khí.

Day là b?n tin c?a C? Quan B?o V? M?i Sinh Hoa K? và C? Quan B?o V? Ph?m Ch?t M?i Tr??ng c?a Ti?u Bang Louisiana.

Các Ch?t Khí (:29 giay, 502kb, MP3)

Sau tr?n b?o, nhi?u khí e?c và d? n? có th? còn t?n t?i trong nhà.

H?y m? t?t c? các c?a s? khi vào trong nhà. N?u ng?i th?y mùi ga, ho?c nghe th?y h?i ga thoát ra thì e?ng nên hút thu?c, b?t l?a, m? c?ng t?c ei?n, ho?c dùng ei?n tho?i - k? c? ei?n tho?i c?m tay.

L?p t?c ei ra ngoài và e?ng eóng c?a. Báo ngay tr?m c?u ho?, và ch? tr? v? nhà khi ???c th?ng báo là n?i eó e? an toàn.

Day là b?n tin c?a C? Quan B?o V? M?i Sinh Hoa K? và C? Quan B?o V? Ph?m Ch?t M?i Tr??ng c?a Ti?u Bang Louisiana.

Thu?c Lau Chùi Nhà (:33 giay, 576kb, MP3)

Sau c?n b?o l?t, quy v? s? ph?i dùng thu?c r?a nhà, thu?c sát trùng và thu?c di?t gián sau b? e? lau s?ch nhà c?a. Ph?i c?n th?n khi dùng chúng.

Kh?ng ???c tr?n chung hay dùng thu?c t?y và thu?c a-m?-nh?c cùng m?t lúc v?i nhau vì h?n h?p này có th? t?o ra h?i e?c gay th??ng tích và có th? nguy hi?m e?n tính m?ng.

Ph?i theo eúng l?i ch? d?n cách x? d?ng thu?c ghi ngoài nh?n hi?u.

L?p t?c g?i 1-800-222-1222 trong tr??ng h?p b? ng? e?c.

Day là b?n tin c?a C? Quan B?o V? M?i Sinh Hoa K? và C? Quan B?o V? Ph?m Ch?t M?i Tr??ng c?a Ti?u Bang Louisiana.

??u Trang Top of Page


Cách C?u C?p T?ng Quát

Rescue techniques

Ch?t ??c vào mi?ng.? C? g?ng làm cho ng??i b? ng? ??c n?n thu?c ra CH? khi nhan viên c?p c?u trên ???ng giay b?o quy v? làm nh? th?.? Vi?c này c?ng còn tùy vào lo?i thu?c mà tr? u?ng ph?i; m?t s? ??c ch?t s? gay nhi?u thi?t h?i cho tr? em n?u làm cho chúng n?n ra.?? Lu?n lu?n có Syrup c?a Ipecac trong tay ?? dùng trong tr??ng h?p nhan viên c?p c?u ?? ngh? cho tr? n?n thu?c ra (1 ounce cho m?i tr? trong gia ?ình).? Ph?i ch?c ch?n syrup ch?a h?t h?n.

Ch?t ??c dính vào m?t.? Màng m?t ng?m thu?c nhanh h?n b?t c? b? ph?n bên ngoài nào c?a c? th?; m?t có th? b? h? h?i trong vòng vài phút n?u dính ph?i m?t s? lo?i thu?c tr? v?t h?i.? N?u ch?t ??c dính vào m?t, gi? cho m?t m? to và r?a nh? nhàng ngay v?i n??c máy s?ch ho?c v?i giòng n??c nh? t? vòi cao su trong vòng ít nh?t là 15 phút.? N?u có th?, nh? ng??i khác g?i ??n Trung Tam Ch?ng Ng? ??c trong khi n?n nhan ?ang ???c ch?a tr?.? Kh?ng ???c dùng thu?c nh? m?t ho?c hóa ch?t ho?c d??c ph?m trong n??c r?a.?

Ch?t ??c dính vào da.? N?u ch?t ??c dính vào da, r?a s?ch n?i ?ó v?i n??c và thay qu?n áo dính ??c.? R?a k? da và tóc v?i xà b?ng và n??c.? Sau ?ó, v?t b? qu?n áo dính ??c ho?c gi?t s?ch chúng riêng bi?t v?i nh?ng qu?n áo khác.?

Hít ph?i ch?t ??c.?? Mang ho?c kéo ngay n?n nhan ra n?i thoáng khí.? N?u quy v? ngh? mình c?n ph?i ???c b?o v?? ch?ng h?n nh?? ph?i ?eo m?t n? phòng khí ??c nh?ng d?ng c? này kh?ng có ?? x? d?ng, h?y g?i ngay Tr?m C?u H?a và ??i ??n khi h? mang ??n m?i quay l?i n?i x?y ra tai n?n.? C?i l?ng qu?n áo ch?t ch?i c?a n?n nhan.? N?u da h? ??i m?u xanh ho?c n?n nhan ng?ng th?, h?y làm h? h?p nhan t?o cho h? (n?u quy v? bi?t cách) và g?i ngay c? quan c?p c?u.? M? r?ng c?a ra vào và c?a s? ?? kh?ng còn ai có th? hít ph?i khí ??c.

??u Trang Top of Page

js金沙手机版下载