js金沙手机版下载_首页(欢迎您)

An official website of the United States government.

T? B?o V? Cho Mình Kh?i B? B?c X?

[Protect Yourself from Radiation]

B?c x? là m?t ph?n trong cu?c s?ng c?a chúng ta.?B?c x? n?n, ch? y?u ??n t? các khoáng ch?t t? nhiên, lúc nào c?ng có ? xung quanh chúng ta. May m?n thay là, có r?t ít tình hu?ng mà m?t ng??i bình th??ng ti?p xúc v?i các ngu?n b?c x? kh?ng ???c ki?m soát trên m?c n?n. Tuy nhiên, th?t kh?n ngoan khi chu?n b? và bi?t ph?i làm gì n?u tình hu?ng nh? v?y x?y ra.

M?t trong nh?ng cách t?t nh?t ?? chu?n b? là tìm hi?u các nguyên t?c b?o v? cho kh?i b? b?c x? theo th?i gian, kho?ng cách và che ch?n. Trong tr??ng h?p kh?n c?p v? phóng x? (m?t l??ng l?n ch?t b?c x? th?i vào m?i tr??ng), chúng ta có th? s? d?ng các nguyên t?c này ?? giúp b?o v? cho b?n than và gia ?ình.

Trên trang này?:

Th?i Gian, Kho?ng Cách Và Che Ch?n

Th?i gian, kho?ng cách và các hành ??ng che ch?n gi?m thi?u vi?c b?n ti?p xúc v?i b?c x? theo cách t??ng t? nh? chúng s? b?o v? cho b?n kh?i ti?p xúc quá nhi?u v?i ánh n?ng m?t tr?i:

Th?i Gian, Kho?ng Cách Và Che Ch?n

 • Th?i gian: ??i v?i nh?ng ng??i ti?p xúc v?i b?c x? ngoài b?c x? n?n t? nhiên, vi?c h?n ch? ho?c gi?m thi?u th?i gian ti?p xúc s? gi?m ???c li?u l??ng t? ngu?n b?c x?.
 • Kho?ng cách:?Gi?ng nh? nhi?t t? ?ám cháy gi?m khi b?n di chuy?n ra xa h?n, li?u l??ng b?c x? gi?m ?áng k? khi b?n gia t?ng kho?ng cách so v?i ngu?n.
 • Che ch?n:?Các rào c?n b?ng ch?t chì, bê t?ng ho?c n??c cung c?p s? b?o v? cho kh?i s? xam nh?p c?a tia gamma và tia X.? ?ay là ly do t?i sao m?t s? v?t li?u phóng x? ???c l?u tr? d??i n??c ho?c trong các phòng làm b?ng bê t?ng ho?c chì, và t?i sao nha s? ??t m?t chi?c ch?n chì lên b?nh nhan trong lúc r?ng c?a h? ???c r?i tia X. Do ?ó, vi?c chèn t?m ch?n thích h?p gi?a b?n và ngu?n phóng x? s? giúp gi?m ?áng k? ho?c lo?i b? li?u l??ng mà b?n nh?n ???c.?

??u trang

Các Tr??ng H?p Kh?n C?p v? B?c X?

Trong vi?c th?i m?t l??ng b?c x? v?i quy m? l?n, ch?ng h?n nh? m?t s? c? ? nhà máy ?i?n h?t nhan ho?c do kh?ng b?, s? khuyên nh? sau ?ay ?? ???c th? nghi?m và ch?ng minh là mang l?i s? b?o v? t?i ?a.

N?u x?y ra tr??ng h?p kh?n c?p v? b?c x?, b?n có th? th?c hi?n các hành ??ng ?? b?o v? cho b?n than, ng??i than yêu và thú nu?i c?a mình:?Vào Trong Nhà, C? ? L?i Trong ?ó và Theo D?i Tin T?c. Th?c hi?n theo l?i khuyên c?a nh?ng ng??i ?ng c?u kh?n c?p và các quan ch?c.

Vào Trong Nhà

Vào Trong NhàTrong tr??ng h?p kh?n c?p v? b?c x?, b?n có th? ???c yêu c?u vào bên trong m?t tòa nhà và trú ?n trong m?t kho?ng th?i gian.

 • Hành ??ng này ???c g?i là “trú ?n t?i ch?.”
 • ?i vào gi?a tòa nhà ho?c m?t t?ng h?m, cách xa c?a ra vào và c?a s?.
 • Mang thú nu?i vào bên trong.

C? ? Trong ?ó

C? ? Trong ?óCác tòa nhà có th? cung c?p s? b?o v? ?áng k? kh?i b?c x?. Càng có nhi?u b?c t??ng ch?n gi?a b?n và bên ngoài có ngh?a là càng có nhi?u rào c?n h?n gi?a b?n và v?t li?u b?c x? bên ngoài. Vào bên trong m?t cách nhanh chóng và c? ? bên trong sau m?t s? c? v? b?c x? có th? h?n ch? vi?c ti?p xúc v?i b?c x? và có th? c?u ???c m?ng s?ng c?a b?n.

 • ?óng c?a s? và c?a ra vào.
 • T?m vòi sen ho?c lau các b? ph?n c? th? b? ti?p xúc b?ng kh?n ?m.
 • U?ng n??c ?óng chai và ?n th?c ph?m ??ng trong h?p g?n kín.

Theo D?i Tin T?c

Theo D?i Tin T?cCác quan ch?c v? tr??ng h?p kh?n c?p ???c ?ào t?o ?? ?ng phó v?i các tình hu?ng th?m h?a và s? cung c?p các hành ??ng c? th? ?? giúp gi? an toàn cho m?i ng??i. ?i?u này có th? ???c th?c hi?n th?ng qua ph??ng ti?n truy?n th?ng x? h?i, h? th?ng c?nh báo kh?n c?p, truy?n hình ho?c ra ?i ?.

 • Nh?n th?ng tin m?i nh?t t? ??ra ?i ?, truy?n hình, Internet, thi?t b? di ??ng, v.v.
 • Các quan ch?c v? tr??ng h?p kh?n c?p s? cung c?p th?ng tin n?i c?n ??n ?? ???c ki?m tra ? nhi?m.

N?u b?n xác ??nh ???c là b? ho?c ti?p xúc v?i ngu?n phóng x?,?xác ??nh v? trí và liên h? v?i v?n phòng ki?m soát b?c x? ti?u bang c?a b?n.??Thoát kh?i EPA?

??u trang

N?i B?n Nên ??n Trong Tr??ng H?p Kh?n C?p v? B?c X?

N?i B?n Nên ??n Trong Tr??ng H?p Kh?n C?p v? B?c X?Hình ?nh th?ng tin ph?ng theo Trung Tam Ki?m Soát và Phòng Ng?a D?ch B?nh (CDC), https://www.cdc.gov/nceh/radiation/emergencies/00_images/infographics/Where_to_go.jp?i xu?ng t?ng h?m ho?c gi?a c?a m?t tòa nhà kiên c?. Ch?t phóng x? l?ng xu?ng bên ngoài các tòa nhà, vì v?y ?i?u t?t nh?t nên làm là ? càng xa t??ng và mái c?a tòa nhà càng t?t. C? ? bên trong ít nh?t 24 gi? cho ??n khi các quan ch?c ?ng phó v? tr??ng h?p kh?n c?p nói b?n có th? ?i ra ngoài ???c.

??u trang

Cách Chu?n B? cho m?t Tr??ng H?p Kh?n C?p v? B?c X?

Nh? v?i b?t k? tr??ng h?p kh?n c?p nào, ?i?u quan tr?ng là ph?i có k? ho?ch ?? b?n và gia ?ình bi?t cách ?ng phó trong tr??ng h?p kh?n c?p th?c s?. Th?c hi?n các b??c sau ?ay ngay bay gi? ?? chu?n b? cho b?n than và gia ?ình c?a mình:

 • T? B?o V? Mình:?N?u x?y ra m?t tr??ng h?p kh?n c?p v? b?c x?, h?y vào trong nhà, c? ? bên trong và theo d?i tin t?c. L?p l?i th?ng báo này cho gia ?ình c?a b?n vào nh?ng lúc kh?ng kh?n c?p ?? h? bi?t ph?i làm gì n?u có tr??ng h?p kh?n c?p v? phóng x?.
 • L?p m?t K? Ho?ch Liên L?c Kh?n C?p Cho Gia ?ình:?Chia s? k? ho?ch liên l?c v?i gia ?ình c?a b?n và th?c t?p nó ?? gia ?ình b?n bi?t cách ?ng phó trong tr??ng h?p kh?n c?p. ?? bi?t thêm th?ng tin v? cách l?p k? ho?ch, bao g?m các b?n m?u, h?y truy c?p trang “Make A Plan” (L?p K? Ho?ch) b?ng ti?ng Anh t?i ?Ready.gov/plan
 • Thu Gom ?? Có m?t B? D?ng C? Kh?n C?p:?B? d?ng c? này có th? ???c s? d?ng trong b?t k? tr??ng h?p kh?n c?p nào và có th? bao g?m các món th?c ph?m kh?ng d? b? h? th?i, ra ?i ? ch?y b?ng pin ho?c quay tay, n??c, ?èn pin, pin, d?ng c? s? c?u và b?n sao th?ng tin quan tr?ng c?a b?n n?u b?n c?n s? tán. ?? bi?t thêm th?ng tin v? nh?ng v?t d?ng c?n bao g?m trong ?ó, h?y truy c?p B? D?ng c? Phòng ch?ng Tai ??ng C? b?n b?ng ti?ng Anh t?i ?Ready.gov/kit
 • Làm Quen V?i K? Ho?ch Dành Cho Các Tr??ng H?p Kh?n C?p v? B?c X? trong C?ng ??ng C?a B?n:?Ki?m tra v?i các quan ch?c ??a ph??ng, tr??ng h?c c?a con b?n, n?i b?n làm vi?c, và nh?ng ng??i khác ?? xem h? ?? chu?n b? nh? th? nào trong vi?c ?ng phó v?i tr??ng h?p kh?n c?p v? b?c x?.
 • Làm Quen v?i H? Th?ng Báo ??ng và Th?ng Báo C?ng C?ng:?Các h? th?ng này s? ???c s? d?ng ?? c?nh báo cho c?ng chúng n?u x?y ra s? c? b?c x?. Nhi?u c?ng ??ng có h? th?ng c?nh báo qua vi?c nh?n tin b?ng ch? ho?c email ?? th?ng báo kh?n c?p. ?? tìm hi?u nh?ng c?nh báo nào có s?n trong khu v?c c?a b?n, h?y tìm trên Internet ?? bi?t tên th? tr?n, thành ph? ho?c tên qu?n c?a b?n và t? “alerts” (c?nh báo).
 • Xác ??nh Ngu?n Th?ng Tin ?áng Tin C?y: Xác ??nh các ngu?n th?ng tin ?áng tin c?y ngay bay gi? và quay l?i các ngu?n ?ó trong tr??ng h?p kh?n c?p ?? bi?t các tin nh?n và h??ng d?n. Th?t kh?ng may là, chúng t?i bi?t t? các th?m h?a và tr??ng h?p kh?n c?p tr??c ?ay r?ng m?t s? nh? các cá nhan có th? nhan c? h?i này ?? tung tin sai l?c.

??u trang

Kali Iodide (KI)

Kh?ng bao gi? dùng kali iodide (KI) ho?c ??a nó cho ng??i khác tr? khi b?n ???c b? y t?, các viên ch?c qu?n ly c?p c?u ho?c bác s? c?a b?n khuyên nên làm nh? v?y.

KI ch? ???c phát trong tr??ng h?p i?t phóng x? ?? ???c th?i vào m?i tr??ng và nó ch? b?o v? tuy?n giáp. KI ho?t ??ng b?ng cách l?p ??y tuy?n giáp c?a m?t ng??i b?ng i?t ?n ??nh ?? i?t phóng x? có h?i ?? ???c phóng thích kh?ng ???c h?p th?, làm gi?m nguy c? b? ung th? tuy?n giáp trong t??ng lai.

Trung Tam Ki?m Soát Và Phòng Ng?a D?ch B?nh (CDC) có m?t trang web dành riêng cho KI; các cau h?i và cau tr? l?i d??i ?ay ???c l?y t? trang Kali Iodide (KI) c?a CDC: https://www.cdc.gov/nceh/radiation/emergencies/ki.htm? (trong ng?n ng? ti?ng Anh).

Kali Iodide Là Gì?

KI (kali iodide) kh?ng gi? cho i?t phóng x? kh?i xam nh?p vào c? th? và kh?ng th? ??o ng??c các ?nh h??ng ??n s?c kh?e do i?t phóng x? gay ra khi tuy?n giáp b? t?n th??ng.

KI (kali iodide) ch? b?o v? tuy?n giáp, kh?ng ph?i các b? ph?n khác c?a c? th?, cho kh?i b? i?t phóng x?.

KI (kali iodide) kh?ng th? b?o v? c? th? cho kh?i b? các y?u t? phóng x? khác ngoài i?t phóng x? ra—n?u kh?ng có i?t phóng x?, vi?c dùng KI kh?ng b?o v? ???c và có th? gay h?i.

Mu?i ?n và th?c ph?m giàu i?t kh?ng ch?a ?? i?t ?? ng?n i?t phóng x? cho kh?i xam nh?p vào tuy?n giáp c?a b?n. Kh?ng s? d?ng mu?i ?n ho?c th?c ?n thay th? cho KI.

KI (kali iodide) ho?t ??ng nh? th? nào?

Tuy?n giáp kh?ng th? phan bi?t ???c gi?a i?t ?n ??nh và i?t phóng x?. Nó s? h?p th? c? hai.

KI (kali iodide) ng?n i?t phóng x? cho kh?i xam nh?p vào tuy?n giáp. Khi m?t ng??i dùng KI, i?t ?n ??nh trong thu?c s? ???c tuy?n giáp h?p th?. Vì

KI ch?a r?t nhi?u i?t ?n ??nh, tuy?n giáp tr? nên “no ??” và kh?ng th? h?p th? thêm i?t—dù là ?n ??nh ho?c phóng x?— trong 24 gi? t?i.

KI (kali iodide) có th? kh?ng b?o v? ???c 100% cho m?t ng??i ?? ch?ng l?i i?t phóng x?. S? b?o v? s? gia t?ng tùy thu?c vào ba y?u t?.
 • Th?i gian sau khi b? nhi?m: M?t ng??i dùng KI càng s?m thì tuy?n giáp s? càng có nhi?u th?i gian ?? “làm ??y” ch?t i?t ?n ??nh.
 • H?p th?: L??ng i?t ?n ??nh vào ???c tuy?n giáp ph? thu?c vào t?c ?? nhanh ??n c? nào mà KI ???c h?p th? vào máu.

Li?u i?t phóng x?: Gi?m thi?u t?ng l??ng i?t phóng x? mà m?t ng??i ti?p xúc s? làm gi?m l??ng i?t phóng x? có h?i mà tuy?n giáp có th? h?p th?.

Nên th??ng xuyên dùng KI (kali iodide) nh? th? nào?

Dùng m?t li?u KI (kali iodide) m?nh h?n, ho?c dùng KI th??ng xuyên h?n so v?i khuy?n cáo, kh?ng mang l?i s? b?o v? nhi?u h?n và có th? gay ra b?nh n?ng ho?c t? vong.

M?t li?u KI (kali iodide) duy nh?t b?o v? tuy?n giáp trong 24 gi?. M?t li?u m?t l?n ? m?c khuy?n ngh? th??ng là ch? c?n nh? th? ?? b?o v? tuy?n giáp.

Trong m?t s? tr??ng h?p, ng??i ta có th? ti?p xúc v?i i?t phóng x? trong h?n 24 gi?. N?u ?i?u ?ó x?y ra, các quan ch?c y t? c?ng c?ng ho?c qu?n ly tr??ng h?p kh?n c?p có th? yêu c?u b?n u?ng m?t li?u KI (kali iodide) m?i 24 gi? trong vài ngày.

Tác d?ng ph? c?a KI (kali iodide) là gì?

Tác d?ng ph? c?a KI (kali iodide) có th? bao g?m khó ch?u ? bao t? ho?c d? dày ru?t, ph?n ?ng d? ?ng, phát ban và viêm tuy?n n??c b?t.

Khi dùng theo khuy?n cáo, KI (kali iodide) có th? gay ra nh?ng ?nh h??ng b?t l?i hi?m g?p liên quan ??n tuy?n giáp.

Nh?ng tác d?ng ph? hi?m g?p này có nhi?u kh? n?ng x?y ra h?n n?u m?t ng??i:
 • Dùng li?u KI cao h?n li?u khuy?n cáo
 • Dùng thu?c trong vài ngày
 • Có b?nh giáp tr?ng t? tr??c.
Tr? s? sinh (d??i 1 tháng tu?i) dùng nhi?u h?n m?t li?u KI (kali iodide) có nguy c? m?c m?t b?nh g?i là suy giáp tr?ng (n?ng ?? hormone giáp tr?ng xu?ng quá th?p). N?u kh?ng ???c ?i?u tr?, suy tuy?n giáp có th? gay t?n th??ng n?o.
 • Tr? s? sinh nh?n nhi?u h?n m?t li?u KI nên ???c ki?m tra m?c hóoc m?n giáp tr?ng và theo d?i b?i bác s?.
 • Tránh l?p l?i li?u KI cho tr? s? sinh.

??u trang

js金沙手机版下载